OÜ AB Video

 

 

 

 

01.01. – 31.12.2011

01.01.-31.10.2012.a.

TULUD

summa

osakaal (%)

summa

osakaal (%)

Liikmetelt saadud tasud (sh liikmemaksud)

 

 

 

 

Saadud toetused (s.h. projekti- ja tegevustoetused)

7539

 

23600

 

Saadud annetused

 

 

 

 

Muud tulud (s.h. müügitulu)

13171

 

8899

 

Tulud kokku

20710

 

32499

 

KULUD

 

 

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud ning jagatud annetused ja toetused

-9072

-13183

Mitmesugused tegevuskulud

-9640

-3699

Tööjõukulud

-8523

-6970

Põhivara kulum

 

 

Kulud kokku

-27235

-23852

Põhitegevuse tulem

-6525

8647

Finantstulud ja –kulud

19

5

Aruandeaasta tulem

-6506

8652

 

OÜ AB Video

Eelbilanss seisuga 31.12.2012.a.

(eurodes)

 

31.12.2012

01.01.2012

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha

2 592

13 076

Finantsinvesteeringud

 

 

Nõuded ja ettemaksed

770

2 279

Laekumata annetused ja toetused

900

 

Varud

 

 

Müügiootel põhivara

 

 

Kokku käibevara

4 262

15 355

 

 

 

KOHUSTUSED JA NETOVARA

 

 

Kohustused

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

 

 

Võlad ja ettemaksed

855

600

Eraldised

 

 

Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelised toetustest

 

20 000

Kokku lühiajalised kohustused

855

20 600

Pikaajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

 

 

Muud võlad ja ettemaksed

 

 

Eraldised

 

 

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

 

 

Kokku pikaajalised kohustused

0

0

KOKKU KOHUSTUSED

855

20 600

 

 

 

Netovara

3 407

-5 245

Sihtkapital

 

 

Reservid

 

 

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-5 245

1 261

Auandeaasta tulem

8 652

-6 506

KOKKU NETOVARA

3 407

-5 245

 

KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA

 

4 262

 

15 355

 

Juhatuse liige