MITTETULUNDUSÜHINGU AB Video PÕHIKIRI

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing AB Video, edaspidi – Ühing.
1.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühing on vabatahtlik heategevuslik mittetulundusühing, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.4 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, käeswolevast põhikirjast, edaspidi-põhikiri, ning juhtorganite otsustest.

2. TEGEVUSE EESMÄRK, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on vähemusrahvuste õiguste kaitsmine ja sotsiaalselt vähekaitstud inimeste rehabiliteerimine ja abistamine; samuti autoriõiguste kollektiivne teostamine ja kaitse, tagamaks autorite loomingulisi ja majanduslikke huve. Eesmärkide saavutamiseks Ühing muuhulgas:

2.1.1 korraldab vähemusrahvuste kultuuriüritusi;
2.1.2 viib läbi sotsiaalseid probleeme ennetavaid projekte, üritusi ja tegevusi;
2.1.3 osutab sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuseid;
2.1.4 esindab vastava lepingu alusel või seaduses sätestatud juhtudel ka Ühingu liikmeks mitteolevaid autoreid ja autoriõigustega kaasnevate õiguste omajaid autoriõigusega seotud küsimustes;
2.1.5 projektide väljatöötamine ja realiseerimine video-, mängu- ja dokumentaalfilmide ja sarjade loomise osas, teleprogrammide, otse-eetrite, “talk-show”-de loomine;
2.1.6 sotsiaal-kultuurisuunaliste ühenduste internetis loomine, arendamine, internetilehekülgede väljatöötamine ja toetus, web-disaineri tööd;
2.1.7 näituste, oksjonite, konverentside, teatriprojektide, esinemiste ja festivalide korraldamine ja läbiviimine. Klubitegevus;
2.1.8 video- ja audiomaterjalide autori järelevalve Eesti territooriumil.
2.1.9 lastele, haigetele ja vanainimestele, narkomaanidele, AIDS’i haigetele ja teistele sotsiaalselt kaitsmata inimestele abi osutamise projektide korraldamine ja realiseerimine;
2.1.10 teeb koostööd teiste riikide vastavate organisatsioonidega;
2.1.11 korraldab muud tegevust, mis on vajalik ühingu liikmete üldhuvide esindamiseks või kaitseks või Ühingu eesmärgi täitmiseks.

2.2 Ühingul on õigus oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks:

2.2.1 kasutada Ühingu vahendeid;
2.2.2 omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi;
2.2.3 pöörduda oma õiguste teostamiseks ja kaitseks riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja kohtu poole;
2.2.4 ühineda teiste mittetulundusühingutega põhikirjas ja seaduses sätestatud tingimustel.

2.3 Ühingul ei ole õigust:

2.3.1 jaotada oma vara ega tulu liikmete ega juhtorganite liikmete ega nendega seotud isikute vahel; 2.3.2 end ümber kujundada teist liiki juriidiliseks isikuks.

2.4. Ühing kohustub suunama oma tegevuse põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks, järgides seadusandlust ja põhikirja nõudeid.

3. ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1 Ühingul on vähemalt kaks liiget.
3.2 Ühingu liikmeteks võivad olla Eesti ja välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kes on soovivad aidata kaasa Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevale tegevusele, tunnistavad Ühingu põhikirja ja vastavad selles toodud nõuetele.
3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus teotleja kirjaliku avalduse alusel. Avaldus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul selle saabumise päevast arvates.
3.4 Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva, millest alates tekivad liikmele tema õigused ja kohustused.
3.5 Juhatus võib keelduda Ühingu liimeks vastuvõtmisest. Keeldumise motiveeritud otsus saadetakse kolme päeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest teotlejale. Taotlejal on sel juhul õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.6 Ühingu liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks astumine on vastuolus mittetulundusühingute seaduse või põhikirjaga.
3.7 Ühingu liige arvatakse Ühingust välja juhatuse otsusega

3.7.1 põhikirja sätete täitmata jätmine või Ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu;
3.7.2 liikmemaksu tasumata jätmisel või tasumisega viivitamisel üle kahe kalendrikuu;
3.7.3 liikme kirjaliku avalduse alusel;
3.7.4 füüsilise isiku surma või juriidilisest isiku likvideerimise või pankrotimenetluse algatamise korral.

3.8 Väljaarvatud liikmele teatab juhatus väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest kolme päeva jooksul vastava otsuse vastavõtmisest arvates kirjalikult.
3.9 Ühingu liikmel on õigus:
3.9.1 osaleda Ühingu tegevuses ja võtta osa kõigist korraldatavatest üritustest;
3.9.2 osa võtta Ühingu liikmete üldkoosolekutest ja seal arutatavate küsimuste otsustamisest;
3.9.3 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja konttollorganitesse;
3.9.4 kasutada Ühingu põhikirjast tulenevaid muid õigusi.

3.10 Ühingu liige on kohustatud:
3.10.1 täitma Ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
3.10.2 tasuma Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu.Ühingu ja tema liikmete vahelised ning Ühingu liikmete omavahelised vaidlused lahendatakse Ühingu juhtorganites, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.

4. TÖÖKORALDUS JA JUHTIMINE

4.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, edaspidi - üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.2 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates.
4.3 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma algatusel voi kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt kaks nädalat. Kutses näidatakse koosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
4.6 Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul, teatades sellest 7 päeva ette. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
4.7 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul hääletamisel üks hüül. Ühingu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise ja põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.8 Üldkoosoleku käik, hääletamise tulemused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos allkirjadega.
4.9 Üldkoosolekut kokku kutsumata võib tema pädevuses olevates küsimustes otsust vastu votta juhul, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. Juhatus saadab kirjaliku otsuse projekti kõigile liikmetele. Ühingu liikmed hääletavad kirjalikult hiljemalt kolme päeva jooksul. Hääletamise tulemused, vastuvõetud otsus ja selle vastuvõtmise kuupäev tehakse liikmetele teatavaks 10 päeva jooksul viimase hääle saabumise päevast arvates. Juhul, kui kasvõi üks liige ei nõustu eelnimetatud hääletusviisiga või täiendab otsuse projekti, vaadatakse küsimus läbi järgmisel üldkoosolekul.
4.10 Üldkoosoleku otsused on täitmiseks kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele.
4.11 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.11.1 põhikirja muutmine;
4.11.2 eesmargi muutmine või täiendamine;
4.11.3 majandusaasta aruande, tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.11.4 juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine, nende valimine ja tagasikutsumine;
4.11.5 revidendi või audiitori valimine;
4.11.6 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kindlaksmääramine;
4.11.7 Ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.11.8 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
4.11.9 muude Ühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.12 Ühingul on kolmeks aastaks valitud üheliikmeline juhatus.

4.13 Juhatuse liige (juhataja)
4.13.1 juhib ja esindab Ühingut;
4.13.2 viib põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ellu üldkoosoleku otsuseid;
4.13.3 sõlmib lepinguid ning teeb Ühingu nimel teisi eesmärgist tulenevaid tehinguid;
4.13.4 korraldab Ühingu asjaajamist ja raamatupidamist ning peab liikmete arvestust;
4.13.5 peab töötajate arvestust ja kinnitab palga maksmise põhitingimused;
4.13.6 võtab vastu otsuseid teistes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

4.14 Juhatuse liige vastutab oma kohustuse rikkumisega Ühingule tekitatud kahju hüvitamise eest.

5.ÜHINGU VARA JA VAHENDID

5.1 Ühingu vara tekib:
5.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest maksetest ning varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest jms. Varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata;
5.1.2 tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurhariduslikest või muudest põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatud tasulistest tegevustest ja üritustest;
5.1.3 muudest laekumistest, mis on vajalikud Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.
5.2 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.3 Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
5.4 Ühing vastutab oma varaligte kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. ARUANDLUS JA TEGEVUSE KONTROLLIMINE

6.1 Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus raamatupidamisseadust järgides.
6.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ja esitab selle üldkoosolekule hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
6.3 Ühingu tegevust kontrollib kuni kolmeks aastaks valitud revident või audiitor.
Revisjon viiakse läbi vähemalt kord aastas, vahetult pärast majandusaasta aruande koostamist. Aruanne esitatakse juhatusele, kes esitab selle üldkoosolekule.

7.UHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek.
7.2 Ühingu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt valitud likvideerimiskomisjon. Likvideerijad lopetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks või jarelejäänud vara jaotamiseks õigustatud isikute vahel ning kui üldkoosolek annab selleks nõusoleku.
7.3 Lõpetamisel allesjäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele, avalik- õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Mittetulundusühingu AB Video käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud 07.jaanuaril 2013.a. ühingu liikmete otsusega.

 

Allkirjastatud digitaalselt

Julia Bessedina
Ühingu juhatuse liige (juhataja)

 


MTÜ AB Video juhatuse koosseis
MTÜ AB Video eetilise tegevuse põhimõtted
Mittetulundusühingu AB Video põhikiri
Tulude ja kulude aruanne