MTÜ AB Video eetilise tegevuse põhimõtted

 

MTÜ AB Video järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid, mis on lühidalt kokkuvõetud 7. aprillil 2002.a. toimunud Eesti Mittetulundusühenduste Suurkogul vastuvõetud eetikakoodeksis.

MTÜ AS Video väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.

MTÜ AB Video koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

MTÜ AB Video juhtimisel ja igapäevategevuses järgitakse demokraatlikkuse põhimõtet.

Oma tegevuses ilmutab MTÜ AB Video kodanikujulgust ja hoolivust, millele viitavad ka ühingu eesmärgid (vähemusrahvuste õiguste kaitse ning sotsiaalselt vähekaitstud inimeste rehabiliteerimine ja abistamine).

MTÜ AB Video kasutab oma kasutuses olevaid vahendeid ja varasid heaperemehelikult ja säästlikult.

MTÜ AB Video tegutseb avalikes huvides, ühingu tegevus on avatud ja läbipaistev ning ühing on igal hetkel valmis selle kohta aru andma ja vastutust kandma.

MTÜ AB Video on oma tegevustes ja otsustes sõltumatu.

MTÜ AB Video täidab endale võetud kohustusi parimal võimalikul viisil ning peab kinni nii kirjalikest kui suulistest kokkulepetest.

MTÜ AB Video lähtub oma tegevuses sallivuse põhimõttest – ühing tunnustab mõtteviiside ja eesmärkide erinevust ja mitmekesisust ega halvusta teisi ühinguid ega isikuid nendest lähtuvalt.

 


MTÜ AB Video juhatuse koosseis
MTÜ AB Video eetilise tegevuse põhimõtted
Mittetulundusühingu AB Video põhikiri
Tulude ja kulude aruanne